Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady, a także sposób sprzedaży internetowej prowadzonej przez Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ, ul. Polna 5 21-311 Komarówka Podlaska, NIP: 538 156 44 39, nr telefonu 698 684 126, adres email biuro.korszen@gmail.com, za pośrednictwem sklepu internetowego https://zps-korszen.pl/ (zwanego dalej sklepem internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ.

 

§ 1

DEFINICJE

 

 1. Administrator – Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ, ul. Polna 5 21-311 Komarówka Podlaska, NIP: 538 156 44 39, nr telefonu 698 684 126, adres email biuro.korszen@gmail.com
 2. Dni robocze – dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – dostarczanie jednorazowe określonego zamówionego towaru Sprzedawcy przy udziale Dostawcy bezpośrednio dla Klienta.
 4. Dostawca – podmiot, który ma za zadanie dotransportować towar do odbiorcy, a z którym to Sprzedawca na podstawie stosownej umowy współpracuje.
 5. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez ustawę także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 7. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.).
 8. Konto (Konto użytkownika) –indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, który  zawiera historię zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Login – indywidualne oznaczenie Klienta tj. adres email, wymagane wraz z Hasłem do założenia i korzystania z Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego sklep.medfuture.pl
 12. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób uregulowany w Regulaminie, pozwalająca na korzystanie przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.medfuture.pl.
 14. Sprzedawca -Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ, ul.Polna 5 21-311 Komarówka Podlaska, NIP: 538 156 44 39, nr telefonu 698 684 126, adres email biuro.korszen@gmail.com, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku  (Dz. U.2006 Nr.171. poz. 1225 z późn.zm.).
 17. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn.zm.).
 18. Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego pod nazwą https://zps-korszen.pl/ jak również Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedaż internetowa towaru Sprzedawcy na podstawie niniejszego Regulaminu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), a także podlega regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z uwagi na swój przedmiot, podlegają przepisom ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr.171 poz.1225 z późn. zm.). Normy zawarte w ustawie wskazanej w zdaniu pierwszym, w szczególności dotyczą suplementów diety.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 5. Niniejszy Regulamin w szczególności określa:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe dla wszystkich Klientów posiadających Komputer lub telefon typu smartfon przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to  przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
  2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim wypadku potencjalni Klienci zostaną o informacji wskazanej w zdaniu pierwszym powiadomieni.
  3. Sprzedawca Sklepu Internetowego wskazuje, iż wykorzystuje pliki „cookies”. Klient ma możliwość wyłączenia plików „cookies”, jednakże Sprzedawca wskazuje, iż rezygnacja z plików „cookies” może doprowadzić do utrudnienia bądź też całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO/REJESTRACJA

 

 1. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego może być dokonanie przez Klienta bezpłatnej rejestracji na stronie pod adresem https://zps-korszen.pl/
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Można również kupować bez rejestracji.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dodatkowo podczas Rejestracji Klient będzie miał możliwość dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych. Wskazana zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta również w formie elektronicznej.
 5. Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 6. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą,  niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 7. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 8. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 10. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 11. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, mogące doprowadzić do powstania zakłóceń funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 12. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 13. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ,
 14. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 15. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 4

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY/SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient będzie mógł dokonać zamówienie poprzez dodanie danego produktu do Koszyka. Następnie w momencie akceptacji przez Klienta zamówienia, na jego adres email, zostanie wysłana informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji, w której zostanie podany numer zamówienia, spis zamówionych produktów, a także informacja o adresie na który ma zostać dostarczona zamówiona przesyłka.
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym przez Klienta może odbywać się przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się jedynie za pośrednictwem Internetu.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, poprzez dodanie go do koszyka. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Klient ma możliwość dokonania modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Dodatkowo Klient w Koszyku określa sposób Dostawy Towaru oraz dokonuje wyboru płatności. Po dodaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie takie informacje jak:
 1. przedmiot zamówienia
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz usług, w tym kosztów dostawy, a także dodatkowych kosztów o ile takie wystąpią.
 3. wybranej metody płatności jak i terminu płatności
 4. wybranego sposobu Dostawy
 5. czasu Dostawy
  1. Klient po dokonanej akceptacji „Kupuję i Płacę” otrzyma na adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, wraz z informacjami wskazanymi w § 4 pkt. 4
  2. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.

 

§ 5

Płatności

 

 1. Ceny Towarów na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ponadto ceny te nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Koszty Dostawy będą każdorazowo widoczne dla Klienta w „Koszyku”.
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności w następujący sposób:
 1. płatność przelewem bankowym – Klient otrzymuje informacje o danych do przelewu na maila wraz z informacjami wskazanymi w § 4 pkt. 4 jak również widoczne one będą na ekranie w momencie złożenia zamówienia, a następnie dokonuje przelewu na wskazane dane ze swojego rachunku bankowego, (realizacja zamówienia następuję po otrzymaniu przez Klienta emaila ze statusem zamówienia oraz po wpłynięciu przez Sprzedawcę środków na jego rachunek bankowy.
 2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Fondy, obsługiwany przez firmę Fondy. Robotnicza 11/13, Warszawa 02-261 – Klient po złożeniu zamówieniu otrzymuje na adres email informacje wskazane w § 4 pkt. 4 (realizacja zamówienie następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z zewnętrznego systemu Fondy o dokonanej zapłacie przez Klienta.).

§ 6

DOSTAWA

 

 1. Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta podczas składanego Zamówienia Towaru.
 2. Sprzedawca zastrzega, iż realizacja zamówień odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone i opłacone (wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) do godziny 12:00 zostaną wysłane w tym samym dniu. Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawa odbywać się może za pomocą Kuriera DPD Polska w kwocie 15 zł.
 4. Klient po odebraniu przesyłki obowiązany jest dokonać sprawdzenia jej zawartości. W przypadku ubytku, uszkodzenia bądź niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, paragonu bądź faktury VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż w sytuacji nieobecności Klienta pod adresem wskazanym podczas złożonego zamówienia, pracownik Dostawcy zgodnie z Regulaminem Dostawcy podejmie próbę dostarczenia towaru albo poprzez pozostawienie awiza bądź podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W sytuacji odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 7

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w niezwłocznym terminie wszelkie niegodności zgłoszone przez Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres Janusz Korszeń, ul.Polna 5 21-311 Komarówka Podlaska, NIP: 538 156 44 39 lub przy użyciu formularza zgłoszeniowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 5. Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 8

Rękojmia/ Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych, a w przypadku zaistnienia wady fizycznej sprzedawca jest odpowiedzialny.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z zawartą umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego.
  3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 3. W sytuacji, gdy dojdzie do zaistnienia wady Klient może:

A)     dokonać złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Organicznie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar już był wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

B)     Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

C)     Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.

 1. Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie tj. na adres Sprzedawcy a także na jego koszt.
 2. Koszt wymiany ponosi Sprzedawca. Sprzedawca jest obowiązany przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem zażądał Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Jeżeli spośród Towaru sprzedanego tylko niektóry jest wadliwy i daje się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towaru wadliwego.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. W terminach wskazanych powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżenia ceny z powodu wady Towaru sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwila bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 6. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Janusz Korszeń, ul.Polna 5 21-311 Komarówka Podlaska, NIP: 538 156 44 39. Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 9

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni wysyłając je na adres Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14 dniowy liczony jest od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Janusz Korszeń ZPS KORSZEŃ bądź na adres email biuro.korszen@gmail.com.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres Janusz Korszeń, ul.Polna 5 21-311 Komarówka Podlaska, NIP: 538 156 44 39. Zwracany Towar przez Klienta powinien zostać opakowany w sposób zabezpieczający go przez ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu.
 5. Koszty opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu Towaru na Stronie Internetowej Sklepu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
 7. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, bądź mają krótki termin przydatności.
 8. w przypadku Towaru, który dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu i po dokonaniu otwarcia opakowania nie można go zwrócić ze względów na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jak również, co powoduje jego bezużyteczność, jeżeli opakowanie zostało otwarte.
 9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym termin ten należy liczyć od dnia, w którym Sprzedawca odzyskał Towar, zwrócić płatność dokonaną przez Klienta. Świadczenie zwrotu następuje na rachunek bankowy Klienta, który należy wskazać w formularzu o odstąpieniu od umowy przesyłany pisemnie na adres Sprzedawcy bądź mailowo, chyba, że Klient wskaże inny sposób płatności.

 

§ 10

 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2015 poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie Sprzedawcy, jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy nimi:
 4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynność prawnej z Klientem, Sprzedawca może przetwarzać dane inne niż wskazane w § 10 pkt. 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną a także celów wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wskazane Dane przetwarzana są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Klienta. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, przekazując przedmiotowe dane Dostawcy, w celu realizacji zamówienia, jak również dane osobowe Klienta przekazywane są podmiotom przy pomocy, których Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż niepodanie określonych danych osobowych przez Klienta podczas Rejestracji uniemożliwia dokonania poprawnej Rejestracji i założenie Konta Klienta, a co z kolei prowadzi do niemożności złożenia i realizacji zamówienia Klienta.
 6. Sprzedawca nie może przetwarzać danych osobowych Klienta po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. Klient w każdym czasie ma możliwość zapoznania się z treścią danych osobowych dokonania ich ewentualnej zmiany bądź też może zażądać ich usunięcia. Dodatkowo Klient wobec Sprzedawcy ma możliwość żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 8. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy usunięcia danych osobowych Klienta, w przypadku gdy ten nie uregulował wszelkich należności w stosunku do Sprzedawcy  bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa.
 9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

§ 11

Rozwiązanie umowy i przepisy końcowe

 

 1. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nieodpłatnie (nie dotyczy umowy sprzedaży), w każdym czasie i bez podania przyczyny może dokonać jej rozwiązania.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta może nastąpić poprzez wysłanie stosownego oświadczenia woli Sprzedawcy. Przedmiotowe oświadczenie woli może zostać przesłane, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym konsumentem zostają poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W tym celu Sprzedawca informuje Klienta o możliwości pozasądowego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż spory będą rozstrzygane według prawa polskiego.
 8. Sprzedawca zastrzega, iż pozasądowe rozwiązywaniu sporów nie opiera się na ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.).
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym w terminie 7 dni od dnia wejście w życie zmienionego Regulaminu, każdy Klient zostanie poinformowany w formie emaila o dokonanej zmianie wraz z treścią zmienionego Regulaminu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Gpay